"Ақмола облысы білім басқармасының Сандықтау ауданы бойынша білім бөлімі Ұлан аулының негізгі орта мектебі" коммуналдық мемлекттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Улан отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"

Социальные сети.

      

 

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Сандықтау ауданы білім бөлімінің «Ұлан негізгі мектебі» КММ мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы қызметі бойынша 2019 жылға арналған есебі

Сандықтау ауданы білім бөлімінің «Ұлан негізгі мектебі» КММ  мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы қызметі бойынша

2019 жылға арналған есебі

 

I. Жалпымәлімет

1. Аудандамемқызметтердікөрсетілуінебақылаужасайтынмекеметуралымәлімет

Ұйымныңатауы

«Сандықтауауданыныңбілімбөлімі» ММ

Орналасқанжері

Ақмолаоблысы, Сандықтауауданы, Васильевка селолық округі, Ұлан селосы,К. Қасымовкөшесі. № 18үй, байланыс телефоны:

8(71640) 9-64-44, 9-65-04

Басшы

Полегошко Лариса Николаевна

Мемлекеттікқызметтерді, мониторингтісапалыкөрсетугежауаптытұлғалар

Назарова Гульмира Казахстановна

2. Көрсетілетінмемлекеттікқызметтертуралыақпарат

Барлықмемлекеттікқызметтердін саны

Мемкорпорацияжәне «электрондықүкімет» порталы арқылыкөрсетілетінмемлекеттікқызметтердің саны

Тегінкөрсетілетінмемлекеттікқызметердің саны

Ақылыкөрсетілетінмемлекеттікқызметтердің саны

Мемлекеттікқызметтердіңбекітілгенстандарттарының саны

Мемлекеттікқызметтердіңбекітілгенрегламенттерінің саны

7қызмет

0

7

0

7

7

3. Жиіталапетілетінмемлекеттікқызметтертуралыақпарат

 

№ р/б

Мемлекеттікқызметтердің

Атауы

Мемлекеттікқызметкөрсететінмемлекеттікмекеменіңатауы

2018 жылыкөрсетілгенқызметтер-дің саны

Ескерту

1

Мектепке дейінгі білім мекемелеріне құжаттарды және балаларды қабылдау

 

1

Қызмет Бала бақшаларменжәнеауданмектептерініңшағын-орталықтарыменұсынылады.

2

Бастауыш, негізгі орта жәнежалпы орта білімберудіңжалпыбілім беру бағдарламаларындаярлауғаведомстволықбағыныстылығынақарамастан, құжаттардықабылдаужәнебілім беру ұйымдарындаоқуғақабылдау

 

6

Қызметауданмектептеріменұсынылады.

3

Өзініңденсаулықжағдайынабайланыстыұзақуақытбойыбастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімберетінұйымдарғақатысаалмайтынбалаларғаүйдежекетегінбілімберудіұйымдастыруүшінқұжаттардықабылдау

 

0

Қызметауданмектептеріменұсынылады.

4

Негізгі орта, жалпы орта білімтуралықұжаттардыңтүпнұсқасын беру

 

0

Мемлекеттік корпорация талапеткенқызмет

5

Мектепкедейінгіжәнебастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілімберудіжүзегеасыратынбілім беру ұйымдарынаоқытушыларқұрамынабіліктіліксанаттарынтағайындау (растау)

 

0

Мемлекеттік корпорация талапеткенқызметтер

6

Құжаттардықабылдаужәнеауыстыруүшінауыстырунемесебалалардыңарасындағымектепкедейінгібілім беру ұйымдары

 

0

Қызметкөрсетілетінқызметтіберушілерментікелей

7

Құжаттардықабылдауаударуүшінбалаларарасындажалпыбілімберетіноқуорындары

 

0

Қызметкөрсетілетінқызметтіберушілерментікелей

II. Қызметтіалушыларменжұмысістеу

 

1. Мемлекеттікқызметтердікөрсетутәртібітуралыақпаратқақолжеткізукөздеріжәнеорындарытуралымәлімет

 

1)

МемлекеттікқызметтердікөрсетутәртібітуралыақпаратСандықтау ауданы білім бөлімінің «Ұлан негізгі мектебі» КММресми интернет ресурсында «Мемлекеттікқызметтер» тарауындасалаларбойыншаорналастырылған.

 

2)

Мемлекеттікқызметтердікөрсетутәртібітуралыкөрнекіақпаратбілімбөлімініңстендтеріндеорналасқан. Қолдатағыкөрсетілетінмемлекеттікқызметтеріәртүрібойыншаүлестірмематериалдар бар.  

 

2. Мемлекеттікқызметтерстандарттарыныңжобаларынашықталқылаутуралыақпарат

 

ҚазақстанРеспубликасыныңэлектрондыҮкіметі порталы egov.kz. «АзаматтаржәнеҮкімет» «Ашықталқылау» тарауындастандарттаржобаларынталқылаумүмкіндіктерінтүсіндірубойыншаауылдықокругтінтұрғындарыментұрақтынегіздежұмыстаржүргізіледі. Соныменқатар  Сандықтау ауданы білім бөлімінің «Ұлан негізгі мектебі» КММресми интернет ресурсында«Мемлекеттікқызметтер» тарауындасалаларбойыншаорналастырылған.

2019жылдыңесептікезеңіндемемлекетікқызметкөрсететінСандықтау ауданы білім бөлімінің «Ұлан негізгі мектебі» КММ, мемлекеттікоргандарғааудантұрғындарынанесептікезеңдестандарттаржобаларынаөзгертулернемесетолықтырулартуралыұсыныстаркеліптүскенжоқ.

 

3. Мемлекеттікқызметтердікөрсетубарысындаайқындықтықамтамасызетугебағытталғанісшаралар

 

Көрсетілетінқызметтіалушыларжүгінгенкездебілімбөлімініңмамандарыменжәневедомствоғабағыныстыұйымдардыңмемлекеттікқызметтікөрсетуүрдісітуралытүсіндіружұмысыжүргізіледі, соныменқатархалықалдындаауылдықбілімбөлімініңКеңестеріндемемлекеттікқызметтердікөрсетубағытыбойыншасұрақтартүскенжағдайда, толықжауапберіледі, есеп беру кезеңінекөрсеткіштерайтылады, туындайтынсұрақтаржәнеұсыныстарталқыланады.

Айсайынаудандамемлекеттікқызметтікөрсетудіңөзектімәселелерінталқылаубойыншакеңесөткізіледі, 2019 жылы 2түсіндіружұмысы (кеңестер, семинарлар, дөңгелекүстелдер) өткізілді.

 

III.Мемлекеттікқызметтеркөрсетубарыстарынжетілдірубойыншаызмет

 

1. Мемлекеттікқызметтеркөрсетупроцесстеріноңтайландыружәнеавтоматизацияларнәтижелері.

 

Ауданныңкөрсетілетінқызметтіберушілердіңмемлекеттікқызметтіұсынудыңүдерісінжылдамдатужәнежеңілдетумемлекеттікқызметтіавтоматтандыружәнеоңтайландыруболыптабылады.

Мемлекеттікқызметтіавтоматтандыружәнеоңтайландырубойыншажұмыстаржүргізуқызметтіұсынумерзімін, мемлекеттікқызметтіалуүшінұсынылатынқұжаттардыңтізбесінқысқартуға, соныменқатарқызметкөрсетуші мен қызметалушыныңарасындағыбайланыстыалыптастауарқылы осы саланыңсыбайласжемқорлығыназайтуғамүмкіндікберді.

Аудантұрғындарыарасындаауданныңмемлекеттікоргандарыныңмамандарыменэлектронды-сандыққолқоюдыалуқажеттілігіжәнеоданәрімемлекеттікқызметтіэлектрондыпішімдеалутуралытүсініктемежұмысыжүргізіледі.

Электрондыпішімдемемлекеттікқызметтіұсынуғатартылғанауданныңмемлекеттікмекемелерінде «Е-әкімдік» және «Е-лицензиялау» ХҚКО МДБ ақпараттықжүйелеріменбелсендіжұмысжүргізіледі.

Ауылдық округ тұрғындарыменмемлекеттікқызметтердіэлектрондытүрдеалумүмкіндігіүшінСандықтау ауданы білім бөлімінің «Ұлан негізгі мектебі» КММөзіне-өзіқызметкөрсетубұрышыорнатылған. 

 

2. Мемлекетікқызметтердікөрсетусаласындақызметкерлердіңбіліктілігінжоғарлатуғабағытталғанісшаралар

 

Мемлекеттікқызметтіұсынуғажауаптыбөлімжәневедомствалықбағыныштымекемелердіңбасшылары, ауылдық округәкімдері, мамандары (барлығы2 адам) өздерініңбілімдерінтиістіЗаңдарды, қағидаларды, әдістемелікұсыныстаржы, мемлекетікқызметтердіңстандарттар мен регламенттеріноқуарқылыкөтереді.

2019жылыбіліктіліктіжоғарлатудан 0 адамөтті, ол0% құрады

 

3. Мемлекеттікқызметтердікөрсетупроцесстеріннормативтік-құқықтықжетілдіру

 

Мемлекеттікқызметтердікөрсетусаласынданегізқалаушыпринциптердіжәненормалардыбелгілеу, қоғамдыққатынастардыреттеумақсатында 2013 жылдың 15 сәуірі «Мемлекеттікқызметтертуралы» Заңқабылданды. Мемлекеттің, азаматтардыңқұқықтарынжәнемүделерінсақтаумақсатындамемлекеттікқызметтердіңжаңастандартарыжәнерегламенттеріжәнетиістіқағидаларқабылдануда.

 

IV. Мемлекеттікқызметтердікөрсетусапасынбақылау

 

1. Мемлекеттікқызметтердікөрсетумәселелерібойыншақызметтіалушылардыңшағымдарытуралыақпарат

 

Шағымберушітуралымәлімет

Шағымныңмәні

Шағымдықарастырғанжәне (немесе) шешімқабылдағаноган (ұйым)

Қарастырукүні

Шағымдықарастыруқортындысыбойыншақұжат №

Қабылданғаншешім

Қабылданғаншешімдіқайтақараутуралымәлімет

 

-

-

-

-

-

-

-

 

Есеп беру кезеңіндеқызметалушыларданмемлекеттікқызметтердікөрсетумәселелерібойыншашағымдартүскенжоқ.

 

2. Мемлекеттікқызметтердікөрсетусапасынаішкібақылаунәтижелері

 

Аудандамемлекеттікқызметтіұсынусапасынбақылаумақсатында ай сайынСандықтау ауданы білім бөлімінің «Ұлан негізгі мектебі» КММмемлекеттікқызметтіұсынуесептілігіжинақталады.

Жылсайынмемлекетттікқызметтіұсынусаласындамеморгандардыңқызметінтексеруіскеасырылады, қорытындысыбойыншаанықталғанескертулер тез арадажойылады, тексеріскезіндеұсыныстар, тапсырмаларберіледі, тәртіптіксипаттағышараларқабылданады. Осылайша 2019жылғаарналғанбекітілгенкестегесәйкесведомствоғабағыныстыұйымдардамемлекеттікқызметтердікөрсетубойыншақұжаттардың 2 тексерісіөткізілді.

 

V. Мемлекеттікқызметтердікөрсетусапасыменқызметтіалушылардыңқанағаттануынжоғарлатужәнеоданәрітиімділігініңперспективалары

 

Сандықтау ауданы білім бөлімінің «Ұлан негізгі мектебі» КММқызметкөрсетушісі мемлекеттікқызметтікөрсетубойыншажұмыстарының ары қарайнәтижелілігіүшін, соныменқатарқызметтердіалушылардыңмемлекеттікқызметтердісапалыкөрсетугеқанағаттанушылығынжоғарлатумақсатында:

1. Сандықтау ауданы білім бөлімінің «Ұлан негізгі мектебі» КММмемлекеттікқызметтердіұсынусаласындабіліктілігінтұрақтытүрдежоғарылатады;

2. Мемлекеттікқызметтердіңстандарттарын, регламенттерінталқылауүшін, туындағанмәселелербойыншақызметалушыларменкездесулер, семинарларөткізіледі, қортындысыбойыншажоғарытұрғанорганғаұсыныстаренгізілетінболады;

3. «Азаматтарғаарналғанүкімет» мемлекеттіккорпорациясыжәнеэлектрондыпішімдекөрсетілетінмемлекеттікқызметтіңтүрінарттырубойыншажұмысжалғастырылады, осы мақсаттатоқсансайынМемлекеттіккөрсетілетінқызметтердіңжәрмеңкесіөткізіледі;

4. Сандықтауауданыныңкөрсетілетінқызметтіберушілеріменмемлекеттікқызметтіуақытылыұсынуғаарналғанбарлықтиістішараларқабылданады;

5. Тұрақтынегіздеауданныңмемлекеттікмекемелеріндеэлектрондытүрдежәне «Азаматтарғаарналғанүкімет» мемлекеттіккорпорациясыарқылымемлекеттікқызметтердіалутәртібітуралықызметалушылардыақпараттандырубойыншажұмыстар БАҚ, Сандықтау ауданы білім бөлімінің «Ұлан негізгі мектебі» КММ интернет-ресурсындажәнебасқа да веб-сайттарарқылыжүргізіледі.

 

                                 

 

Жаңартылған күні: 07.02.2020 17:20
Құрылған күні: 07.02.2020 17:20

Текст